Vui lòng chọn gói VPS phù hợp

VPS High Strorage - Basic

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

2Gb RAM

Disk 100Gb

1 IP public

VPS High Strorage - Medium

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

4Gb RAM

Disk 2000Gb

1 IP public

VPS High Strorage - Advanced

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

4Gb RAM

Disk 300Gb

1 IP public

VPS High Strorage - Pro

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

4Gb RAM

Disk 500Gb

1 IP public

VPS High Strorage - SuperPro

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

4Gb RAM

Disk 1000Gb

1 IP public