Vui lòng chọn gói VPS phù hợp

VPS High RAM - Basic

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

4Gb RAM

Disk 30Gb

1 IP public

VPS High RAM - Medium

Cấu hình

2 x CPU 2.67Ghz

8Gb RAM

Disk 50Gb

1 IP public

VPS High RAM - Advanced - 4c16r

Cấu hình

4 x CPU 2.67Ghz

16Gb RAM

Disk 500Gb

1 IP public

VPS High RAM - Pro

Cấu hình

4 x CPU 2.67Ghz

32Gb RAM

Disk 50Gb

1 IP public

VPS High RAM - SuperPro

Cấu hình

6 x CPU 2.67Ghz

48Gb RAM

Disk 50Gb

1 IP public