Vui lòng chọn gói VPS phù hợp

VPS High CPU - Basic


4 x CPU 2.67Ghz

1Gb RAM

Disk 30 Gb

01 IP Public

  • Cấu hình
VPS High CPU - Medium

Cấu hình

6 x CPU 2.67Ghz

6Gb Ram

Disk 50Gb

1 IP public

VPS high CPU - Advanced

Cấu hình

8 x CPU 2.64Ghz

4Gb Ram

Disk 50Gb

1 IP public

VPS High CPU - Pro

Cấu hình

12 x CPU 2.67Ghz

6Gb RAM

Disk 50Gb

1 IP public

VPS High CPU - SuperPro

Cấu hình

16 x CPU 2.67Ghz

6Gb RAM

Disk 50Gb

1 IP public