Vui lòng chọn gói Email Hosting

Basic

05 accounts email, tổng dung lượng 05 Gb, 01 tên miền

Hỗ trợ các giao thức email thông thường và bảo mật.

Medium

20 accounts email, tổng dung lượng 10 Gb, 01 tên miền

Hỗ trợ các giao thức email thông thường và bảo mật.

Advanced

50 accounts email, tổng dung lượng 20 Gb, 01 tên miền

Hỗ trợ các giao thức email thông thường và bảo mật.

Pro

100 accounts email, tổng dung lượng 50 Gb, 01 tên miền

Hỗ trợ các giao thức email thông thường và bảo mật.