Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa để kiểm tra tên miền đả được sữ dụng hay chưa.

Bảng giá tên miền

Tên miền
New Price
Transfer
Renewal
.com
280,000 VND
1 Year
210,000 VND
1 Year
210,000 VND
1 Year
.net
280,000 VND
1 Year
210,000 VND
1 Year
210,000 VND
1 Year
.org
280,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
.biz
280,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
.info
280,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
.com.vn
290,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
.vn
280,000 VND
1 Year
480,000 VND
1 Year
480,000 VND
1 Year
.net.vn
290,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
340,000 VND
1 Year
.edu.vn
200,000 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
.name.vn
30,000 VND
1 Year
30,000 VND
1 Year
30,000 VND
1 Year
.org.vn
200,000 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
.info.vn
200,000 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
200,000 VND
1 Year
.us
205,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
230,000 VND
1 Year
.name
280,000 VND
1 Year
210,000 VND
1 Year
210,000 VND
1 Year

Please choose a category from above.

Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

Explore packages now

Chuyển domain của bạn về domain của Cloudzone

Chuyển đổi và gia hạn tên miền 1 năm*

Transfer a domain

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains